Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
30.03.2020 pondelok

Ochrana údajov

Informačná povinnosť spoločnosti MANAG-TERMO spol. s r.o., sídlom Ladislava Dérera 1, 831 01 Bratislava, IČO: 31337198 (ďalej len “prevádzkovateľ”) email:marek.janos@manag-termo.sk, telefónne číslo: +421 2 44 25 98 20 podľa článkov 13 a14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou - osobou ktorej osobné údaje sú spracúvané. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s pravidlami prevádzkovateľa.

Na základe Vášho súhlasu poskytujeme údaje sprostredkovateľovi Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len “Google”) za účelom zberu, zdieľania a použitia nasledovných údajov:

(1) online identifikátory - je najmä údaj o navštívenej stránke, čas strávený prehliadaním stránok
(2) cookies - je jedinečný číselný identifikátor, uložený v zariadení používateľa
(3) identifikátory zariadenia - je najmä identifikácia prehliadača alebo zariadenia, nastavenia prehliadača, rozlíšenie obrazovky
(4) identifikátory klienta - je najmä príslušnosť k publikám založených na demografii a záujmoch

Údaje po anonymizovaní budú použité na vznik členstva v publikách. Publikum je katalóg jedinečných číselných identifikátorov pochádzajúcich z cookies, ktorého cieľom je na základe podobných vlastností publika poskytovať návštevníkom relevantnú reklamu.

Účely:

(1) uloženie cookies - potrebné na meranie dĺžky sedenia na stránke, návratu na stránku a využitia cielenej reklamy
(2) čiastočné cielenie reklamy - pomocou remarketingu čo znamená najmä zaradenie do publika ktoré navštívilo túto stránku, demografické prehľady a prehľady záujmov publika s doplnkovými údajmi z Googlu
(3) úplné cielenie reklamy - spájanie údajov o používateľoch stránky, ktorý používajú viacero zariadení
(4) meranie - rýchlosti načítavania stránky, identifikácie chyby na webstránke, vznik udalostí napríklad odoslanie formulára

Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na poskytnutie služby. Údaje môžu byť na základe Privacy Shield spracúvané v USA. Údaje budú vymazané uplynutím obdobia 26 mesiacov, od posledného použitia cookies. Odvolať súhlas zo spracúvaním môžete pomocou tlačidla “Ruším súhlas“.

U žiadneho účelu spracúvania nedochádza k automatizovanému spracúvaniu alebo profilovaniu, ktoré by malo právne účinky.

 

Podľa nariadenie sme povinný oboznámiť Vás s vašimi právami:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Podanie musí spĺňať náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).