Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
07.03.2016 pondelok

Certifikovaný inštalatér

Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

SIEA spustila registráciu do zoznamu zhotoviteľov. Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk sú k dispozícii rámcové podmienky zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľmi a formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok.

Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude priebežne aktualizovaný. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný. SIEA ho vykoná automaticky po nadobudnutí účinnosti zmluvy o preplácaní poukážok medzi SIEA a zhotoviteľom. Zaregistrovaní budú všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky. Žiadosť o registráciu zhotoviteľa je možné predložiť počas celého trvania národného projektu Zelená domácnostiam.

Registrácia do zoznamu zhotoviteľov nie je komplikovaná. No jednotlivé položky v registračnom formulári žiadosti je potrebné vyplniť správne a úplne, pretože údaje z nich sa použijú v zmluve so zhotoviteľom a ďalších záväzných dokumentoch. Súčasťou kompletnej žiadosti musia byť aj čestné vyhlásenia odborne spôsobilých osôb, ktoré budú inštalácie pre zhotoviteľov vykonávať, ako aj kópie osvedčení týchto osôb preukazujúce, že sú odborne spôsobilými osobami podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšky. Zoznamy odborne spôsobilých osôb zverejňuje na svojej internetovej stránke Ministerstvo hospodárstva SR.

Požiadavky na odborne spôsobilé osoby, ktoré môžu inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vyplývajú zo smernice 2009/28/ES.

Žiadosti o registráciu zhotoviteľa spracováva SIEA na pracovisku v Bratislave a v Banskej Bystrici. Žiadosti je možné doručiť osobne alebo poštou.

Kto je oprávneným zhotoviteľom?

Podľa Všeobecných podmienok podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je oprávneným zhotoviteľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

  1.  je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
  2. zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a
  3. má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.

Dokumenty na stiahnutie

osvedcenie CO CHKT Tepelne cerpadla MJ.pdf